F-再生(1337)  101年 上半年 合併損益表
民國100年及101年06月30日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年06月30日 100年06月30日
  金額 金額
          銷貨收入淨額 2,785,737.00 100.00 2,188,945.00 100.00
          營業收入合計 2,785,737.00 100.00 2,188,945.00 100.00
          營業成本合計 1,636,396.00 58.74 1,370,636.00 62.62
          營業毛利(毛損) 1,149,341.00 41.26 818,309.00 37.38
          推銷費用 41,595.00 1.49 35,389.00 1.62
          管理及總務費用 123,622.00 4.44 86,092.00 3.93
          研究發展費用 20,407.00 0.73 15,301.00 0.70
          營業費用合計 185,624.00 6.66 136,782.00 6.25
          營業淨利(淨損) 963,717.00 34.59 681,527.00 31.13
        營業外收入及利益        
          利息收入 14,359.00 0.52 1,985.00 0.09
          兌換利益 9,539.00 0.34 0.00 0.00
          什項收入 17,105.00 0.61 0.00 0.00
          營業外收入及利益 41,003.00 1.47 1,985.00 0.09
        營業外費用及損失        
          利息費用 256.00 0.01 0.00 0.00
          處分固定資產損失 0.00 0.00 7,675.00 0.35
          兌換損失 0.00 0.00 4,829.00 0.22
          什項支出 1,591.00 0.06 70.00 0.00
          營業外費用及損失 1,847.00 0.07 12,574.00 0.57
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,002,873.00 36.00 670,938.00 30.65
          所得稅費用(利益) 257,255.00 9.23 180,286.00 8.24
          繼續營業單位淨利(淨損) 745,618.00 26.77 490,652.00 22.41
          合併淨損益 745,618.00 26.77 490,652.00 22.41
          合併總損益 745,618.00 26.77 490,652.00 22.41
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 4.70 0.00 3.43 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 4.69 0.00 3.41 0.00
資料來源:交易所公開資訊觀測站


~~很漂亮的財報,但近期外資拼命倒貨(F開頭的公司,外資的比例都很高),投信、融資則是拼命補貨。

全站熱搜

賢哥不錯 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()