F-美食 101年全年合併損益表,每股盈餘6.93元

F-美食(2723)  101年 全年 合併損益表

民國100年及101年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年12月31日 100年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 13,485,504.00 100.05 11,463,610.00 100.06
          銷貨退回 6,241.00 0.05 7,196.00 0.06
          銷貨收入淨額 13,479,263.00 100.00 11,456,414.00 100.00
          營業收入合計 13,479,263.00 100.00 11,456,414.00 100.00
          營業成本合計 6,033,561.00 44.76 5,323,405.00 46.47
          營業毛利(毛損) 7,445,702.00 55.24 6,133,009.00 53.53
          推銷費用 5,477,796.00 40.64 4,234,537.00 36.96
          管理及總務費用 649,878.00 4.82 480,108.00 4.19
          研究發展費用 16,832.00 0.12 14,470.00 0.13
          營業費用合計 6,144,506.00 45.58 4,729,115.00 41.28
          營業淨利(淨損) 1,301,196.00 9.65 1,403,894.00 12.25
        營業外收入及利益        
          利息收入 35,233.00 0.26 25,663.00 0.22
          處分固定資產利益 1,819.00 0.01 494.00 0.00
          兌換利益 0.00 0.00 11,857.00 0.10
          租金收入 3,007.00 0.02 457.00 0.00
          什項收入 147,845.00 1.10 116,671.00 1.02
          營業外收入及利益 187,904.00 1.39 155,142.00 1.35
        營業外費用及損失        
          利息費用 83.00 0.00 88.00 0.00
          採權益法認列之投資損失 16,431.00 0.12 22.00 0.00
          投資損失 16,431.00 0.12 22.00 0.00
          處分固定資產損失 6,135.00 0.05 3,788.00 0.03
          兌換損失 7,697.00 0.06 0.00 0.00
          什項支出 36,922.00 0.27 29,607.00 0.26
          營業外費用及損失 67,268.00 0.50 33,505.00 0.29
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,421,832.00 10.55 1,525,531.00 13.32
          所得稅費用(利益) 416,130.00 3.09 387,665.00 3.38
          繼續營業單位淨利(淨損) 1,005,702.00 7.46 1,137,866.00 9.93
          合併淨損益 977,343.00 7.25 1,121,081.00 9.79
          少數股權損益 28,359.00 0.21 16,785.00 0.15
          合併總損益 1,005,702.00 7.46 1,137,866.00 9.93
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 6.93 0.00 7.94 0.00
        稀釋每股盈餘        
資料來源:交易所公開資訊觀測站

    文章標籤

    F美食 85度C

    全站熱搜

    賢哥不錯 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()